Đấu giá quyền sử dụng đất

Em có một mảnh đất cần đem đi đấu giá, thì em cần có những điều kiện gì ạ?

Theo quy định tại Nghị định 17/2010/NĐ-CP ngày 04/03/2010 của Chính phủ về Bán đấu giá tài sản thì: “Bán đấu giá tài sản là hình thức bán tài sản công khai theo phương thức trả giá lên, có từ hai người trở lên tham gia đấu giá theo nguyên tắc và trình tự, thủ tục được quy định tại Nghị định này. Phương thức trả giá lên là phương thức trả giá từ thấp lên cao cho đến khi có người trả giá cao nhất”.

Trong trường hợp cá nhân, tổ chức lựa chọn tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp quy định tại Điều 14 Nghị định 17/2010/NĐ-CP để bán tài sản thuộc sở hữu của mình thì áp dụng nguyên tắc, trình tự, thủ tục bán đấu giá tài sản quy định tại Nghị định này.

Như vậy, khi bạn muốn đấu giá quyền sử dụng đất thuộc quyền sở hữu, sử dụng của bạn thì bạn cần chọn lựa tổ chức bán đấu giá tài sản chuyên nghiệp và thực hiện theo trình tự, thủ tục quy định tại Nghị định 17/2010/NĐ-CP và tuân thủ các nguyên tắc đấu giá, cụ thể:

– Việc bán đấu giá tài sản được thực hiện theo nguyên tắc công khai, liên tục, khách quan, trung thực, bình đẳng, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các bên tham gia;

– Mọi cuộc bán đấu giá đều phải do đấu giá viên điều hành theo đúng trình tự, thủ tục bán đấu giá tài sản quy định tại Nghị định 17/2010/NĐ-CP, trừ trường hợp quy định tại Điều 20 của Nghị định này và Luật, Pháp lệnh có quy định khác.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.