Phụ lục hợp đồng thế chấp có cần chứng thực không

Phụ lục hợp đồng thế chấp có cần chứng thực không

Em có một khách hàng đã ký hợp đồng thế chấp với quỹ của em và được chứng thực tại phòng công chứng, do thời hạn thế chấp tài sản ngắn hơn thời hạn vay vốn nên quỹ em sẽ làm thêm phụ lục hợp đồng thế chấp kéo dài thời hạn ra. Như vậy có cần đến phòng công chứng để chứng thực phụ lục đó nữa không hay chỉ ký kết thêm giữa quỹ với khách hàng là được?

Văn phòng luật sư Đồng Đội trả lời bạn như sau:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 408 Bộ luật Dân sự năm 2005 thì “Kèm theo hợp đồng có thể có phụ lục để quy định chi tiết một số điều khoản của hợp đồng. Phụ lục hợp đồng có hiệu lực như hợp đồng. Nội dung của phụ lục hợp đồng không được trái với nội dung của hợp đồng”. Như vậy, phụ lục hợp đồng là một bộ phận (một phần nội dung) của hợp đồng.

Theo quy định tại Điều 423 Bộ luật Dân sự năm 2005 thì 1. Các bên có thể thoả thuận sửa đổi hợp đồng và giải quyết hậu quả của việc sửa đổi, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác; 2. Trong trường hợp hợp đồng được lập thành văn bản, được công chứng, chứng thực, đăng ký hoặc cho phép thì việc sửa đổi hợp đồng cũng phải tuân theo hình thức đó.”

Như vậy, trường hợp hợp đồng thế chấp trước đó đã được công chứng, chứng thực thì khi các bên ký phụ lục hợp đồng sửa đổi nội dung của hợp đồng đó, phụ lục hợp đồng cũng phải được công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.