Quy định về cấp Giấy chứng nhận không có quốc tịch Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam

Tôi là người Việt Nam, hiện đang ở tại Thụy Điển. Chồng tôi là người Trung Quốc. Chúng tôi mới có một cháu bé 3 tháng tuổi và muốn nhập quốc tịch Trung Quốc. Tuy nhiên, Đại sứ quán Trung Quốc có thông báo tôi phải nộp giấy chứng nhận không có quốc tịch Việt Nam. Tôi có hỏi Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Điển thì không ai biết về loại giấy này. Vậy tôi xin hỏi tôi phải làm thế nào để có được giấy tờ này cho cháu để cháu có thể có được quốc tịch sớm. Cảm ơn rất nhiều!

Cần lưu ý Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008 hiện nay không quy định về việc cấp Giấy chứng nhận không có quốc tịch Việt Nam. Để công nhận một người có hay mất quốc tịch Việt Nam đều đã có Quyết định của Chủ tịch nước.

Trường hợp bà có quốc tịch Việt Nam và chồng bà có quốc tịch Trung Quốc, quốc tịch của con bà được xác định như sau:

– Theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008, nếu cha mẹ có thỏa thuận bằng văn bản tại thời điểm đăng kí khai sinh cho con về việc cho cháu mang quốc tịch Việt Nam thì cháu có quốc tịch Việt Nam.

– Theo quy định tại điểm 1 Mục III Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng kí và quản lý hộ tịch, nếu không có thỏa thuận bằng văn bản của cha mẹ tại thời điểm đăng kí khai sinh về việc lựa chọn quốc tịch cho con (vì lý do cha, mẹ không liên hệ được với nhau), cháu có quốc tịch Việt Nam theo quốc tịch của mẹ nếu đáp ứng đủ các điều kiện bao gồm: 1) Cháu sinh ra ở nước ngoài mà chưa được đăng kí khai sinh ở nước ngoài; 2) Cha và mẹ có đăng kí kết hôn; 3) Cháu về Việt Nam cư trú (tức là cháu đang sinh sống ở Việt Nam); 4) Cháu không có hộ chiếu nước ngoài.

– Các trường hợp khác cháu sẽ có quốc tịch nước ngoài được xác định theo nguyên tắc nơi sinh hoặc nguyên tắc huyết thống, tùy thuộc vào các quy định pháp luật của quốc gia nơi cháu sinh ra.

Vì thế, trường hợp bà muốn nhập quốc tịch Trung Quốc cho con bà thì bà phải tuân thủ các điều kiện, trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật quốc tịch của Trung Quốc và pháp luật quốc tịch của nước nơi cháu sinh ra. Nếu con bà không có quốc tịch Việt Nam, cơ quan nhà nước của Việt Nam không có thẩm quyền cấp các giấy tờ xác nhận về quốc tịch Việt Nam cho cháu.

Các văn bản liên quan:

Thông tư 01/2008/TT-BTP Hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch

Luật 24/2008/QH12 Quốc tịch Việt Nam

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.