Quy định về điều kiện sinh hoạt tối thiểu

Quy định về điều kiện sinh hoạt tối thiểu

Theo quy định về biện pháp trừ vào thu nhập của người phải thi hành án thì đối với thu nhập khác thì mức khấu trừ căn cứ vào thu nhập thực tế của người phải thi hành án, nhưng phải đảm bảo điều kiện sinh hoạt tối thiểu của người đó và người được nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật. Tôi muốn biết việc điều kiện sinh hoạt tối thiểu được xác định như thế nào? Được quy định ở văn bản nào?

Văn phòng luật sư Đồng Đội trả lời bạn như sau:

Vấn đề bạn hỏi chúng tôi trả lời như sau:

Theo quy định tại Điều 78 Luật thi hành án dân sự thì Chấp hành viên trừ vào thu nhập của người phải thi hành án gồm tiền lương, tiền công, tiền lương hưu, tiền trợ cấp mất sức lao động và thu nhập hợp pháp khác. Mức cao nhất được trừ vào tiền lương, tiền công, tiền lương hưu, tiền trợ cấp mất sức lao động là 30% tổng số tiền được nhận hàng tháng, trừ trường hợp đương sự có thỏa thuận khác. Đối với thu nhập khác thì mức khấu trừ căn cứ vào thu nhập thực tế của người phải thi hành án, nhưng phải đảm bảo điều kiện sinh hoạt tối thiểu của người đó và người được nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 22 Nghị định 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ quy định điều kiện sinh hoạt tối thiểu như sau:

“2. Mức tiền tối thiểu để lại cho người phải thi hành án phải đảm bảo điều kiện sinh hoạt tối thiểu cho người phải thi hành án và người mà người đó có nghĩa vụ cấp dưỡng, nuôi dưỡng. Việc xác định mức sinh hoạt tối thiểu của người phải thi hành án và người mà người đó có nghĩa vụ cấp dưỡng, nuôi dưỡng được căn cứ vào chuẩn hộ nghèo của từng địa phương nơi người đó cư trú, nếu địa phương chưa có quy định thì theo chuẩn hộ nghèo do Thủ tướng Chính phủ ban hành theo từng giai đoạn cụ thể”.

Theo quy định trên Chấp hành viên căn cứ vào chuẩn hộ nghèo của địa phương nơi người phải thi hành án cư trú để xác định điều kiện sinh hoạt tối thiểu. Trường hợp địa phương nơi người phải thi hành án cư trú chưa có quy định thì xác định điều kiện sinh hoạt tối thiểu theo chuẩn hộ nghèo do Thủ tướng Chính phủ ban hành theo từng giai đoạn cụ thể.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.