Quy định về hợp đồng thuê trông giữ, bảo quản tài sản và mức giá thuê trông giữ, bảo quản tài sản

Quy định về hợp đồng thuê trông giữ, bảo quản tài sản và mức giá thuê trông giữ, bảo quản tài sản

Vật chứng, tài sản tạm giữ trong thi hành án dân sự do cơ quan có thẩm quyền chuyển giao theo quy định của pháp luật hoặc tài sản do cơ quan thi hành án dân sự kê biên, tạm giữ theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 58, Điều 68 và khoản 1 Điều 115 Luật thi hành án dân sự phải được bảo quản tại kho vật chứng, tài sản tạm giữ (sau đây gọi chung là kho vật chứng) của cơ quan thi hành án dân sự. Đối với vật chứng, tài sản tạm giữ không thể vận chuyển, di dời về bảo quản tại kho vật chứng của cơ quan thi hành án dân sự thì Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ký hợp đồng thuê trông giữ, bảo quản theo quy định của pháp luật.

Hỏi:

Tôi muốn biết quy định về hợp đồng thuê trông giữ, bảo quản tài sản và mức giá thuê trông giữ, bảo quản tài sản?

Văn phòng luật sư Đồng Đội trả lời bạn như sau:

Trường hợp bạn hỏi chúng tôi trả lời như sau:

Hiện nay việc trông giữ, bảo quản vật chứng, tài sản tạm giữ không thể vận chuyển, di dời về bảo quản tại kho vật chứng của cơ quan Thi hành án dân sự được thực hiện theo Thông tư 01/2017/TT-BTP ngày 23/01/2017 của Bộ Tư pháp về quản lý kho vật chứng, tài sản tạm giữ trong thi hành án dân sự.

– Về hợp đồng thuê giữ, bảo quản tài sản không có quy định riêng, do đó Thủ trưởng cơ quan Thi hành án dân sự thực hiện việc ký hợp đồng theo quy định của Bộ Luật dân sự.

– Về mức giá thuê giữ, bảo quản tài sản không có quy định cụ thể đối với từng loại tài sản được thuê giữ, bảo quản. Mức giá được các bên thỏa thuận theo giá thực tế tại địa phương đối với loại tài sản được thuê giữ, bảo quản.

Để có kinh phí thực hiện việc ký hợp đồng thuê giữ, bảo quản tài sản thì Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm lập dự toán kinh phí phục vụ việc quản lý, mua sắm trang thiết bị, phương tiện, chi phí bảo quản vật chứng, tài sản tạm giữ theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 15 Thông tư 01/2017/TT-BTP ngày 23/01/2017; điểm i khoản 2 Điều 13 Thông tư 200/2016/TT-BTC ngày 09/11/2016 của Bộ Tài chính về việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của cơ quan thi hành án dân sự, kinh phí cưỡng chế thi hành án dân sự quy định về mức chi đặc thù trong công tác thi hành án dân sự như sau:

“Đối với các khoản chi khác: Thuê phương tiện, thiết bị bảo vệ, chi phí phòng chống cháy nổ, y tế; chi thuê địa điểm, phương tiện để định giá, bán tài sản, hàng hóa khác; chi thuê gửi, giữ, bảo quản vật chứng, tài sản thi hành án; thuê vận chuyển, tiền mua nguyên nhiên vật liệu và các chi phí thực tế hợp lý khác căn cứ theo hợp đồng, hóa đơn, chứng từ chi tiêu thực tế, hợp pháp, hợp lệ theo quy định và được Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự phê duyệt”.

Điều 14 của Thông tư 200/2016/TT-BTC ngày 09/11/2016 quy định: “Việc lập dự toán, chấp hành và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của cơ quan thi hành án dân sự thực hiện theo quy định của Luật ngân sách nhà nước, Luật kế toán và các văn bản hướng dẫn thực hiện”.

 

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.