Quy định về thông báo và xác minh điều kiện thi hành án

Quy định về thông báo và xác minh điều kiện thi hành án

Bản án ly hôn của Tòa án quyết định buộc tôi phải chu cấp nuôi con. Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Uyên ra quyết định thi hành án và giao cho tôi quyết định thi hành án. Do tôi chưa có điều kiện thi hành án nên tôi đã làm Đơn đề nghị xem xét việc thi hành án và gửi cho Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Uyên. Đồng thời tôi gửi kèm theo các tài liệu để chứng minh chưa đủ điều kiện thi hành án, cụ thể: Quyết định nâng lương gần đây nhất, bản sao y 03 tháng lương gần nhất và Sao kê toàn bộ các khoản thu nợ của ngân hàng (in từ ngân hàng).

Sau đó, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Uyên đã đến cơ quan tôi để xác minh thu nhập. Sau đó 1 tháng thì tôi lại nhận được Quyết định thi hành án của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Thủ Dầu Một yêu cầu tôi thực hiện cấp dưỡng nuôi con. Tôi lại tiếp tục làm Đơn đề nghị xem xét việc thi hành án và gửi cho Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Thủ Dầu Một. Đồng thời tôi gửi kèm theo các tài liệu để chứng minh chưa đủ điều kiện thi hành án. Tuy nhiên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Thủ Dầu Một lại có văn bản gửi cơ quan tôi có nội dung: xác minh các khoản thu nhập của tôi. Đồng thời, đề nghị Ban Giám đốc và cấp Ủy Đảng vận động tôi thi hành án…., tránh để cưỡng chế thi hành án theo pháp luật.

Hỏi:

1. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Uyên và thành phố Thủ Dầu Một tổ chức việc thi hành án như trên có đúng quy định pháp luật không?

2. Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Thủ Dầu Một có văn bản gửi đến cơ quan tôi như vậy có đúng quy định không?

3. Những lời lẽ như trong văn bản của Chi cục THADS TP.Thủ Dầu Một như vậy thì có được xem là đe dọa và hạ thấp uy tín, danh dự của tôi không? Việc 02 lần gửi quyết định và 01 lần gửi văn bản của 02 cơ quan thi hành án như vậy có được xem là hành động lặp đi lặp lại nhiều lần không?

Văn phòng luật sư Đồng Đội trả lời bạn như sau:

Trường hợp bạn hỏi chúng tôi không có hồ sơ thi hành án, không rõ nội dung vụ việc nên chúng tôi trả lời bạn như sau:

1. Quy định về thông báo Quyết định về thi hành án, giấy báo, giấy triệu tập và văn bản khác có liên quan đến việc thi hành án

Theo quy định tại Điều 39 Luật Thi hành án dân sự thì Chấp hành viên có nhiệm vụ tống đạt cho đương sự, người có quyền, nghĩa vụ liên quan Quyết định về thi hành án, giấy báo, giấy triệu tập và văn bản khác có liên quan đến việc thi hành án để họ thực hiện quyền, nghĩa vụ theo nội dung của văn bản đó.

Vụ việc của bạn lúc đầu do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Uyên tổ chức thi hành. Sau đó Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Uyên lại ủy thác cho Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Thủ Dầu Một tổ chức thi hành. Do vậy, các cơ quan thi hành án dân sự đều có trách nhiệm phải tống đạt cho bạn các Quyết định về thi hành án, giấy báo, giấy triệu tập và văn bản khác có liên quan đến việc thi hành án để bạn thực hiện quyền, nghĩa vụ theo nội dung của văn bản đó.

2. Quy định về xác minh điều kiện thi hành án

Theo quy định tại khoản 17 Điều 1 của Luật số 64/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự quy định về việc xác minh điều kiện thi hành án thì Chấp hành viên có nhiệm vụ xác minh điều kiện thi hành án của bạn. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Uyên và thành phố Thủ Dầu Một thực hiện xác minh tại cơ quan bạn và có văn bản đề nghị cơ quan nơi bạn công tác cung cấp thông tin về điều kiện thi hành án là đúng quy định.

Bạn có trách nhiệm phải kê khai trung thực, cung cấp đầy đủ thông tin về tài sản, thu nhập, điều kiện thi hành án với cơ quan thi hành án dân sự và phải chịu trách nhiệm về việc kê khai của mình.

Cơ quan nơi bạn đang công tác có trách nhiệm thực hiện yêu cầu của Chấp hành viên và phải chịu trách nhiệm về các nội dung thông tin đã cung cấp về điều kiện thi hành án của bạn.

Theo quy định trên thì Chấp hành viên cơ quan Thi hành án dân sự đã thông báo cho bạn và cơ quan bạn biết về nghĩa vụ thi hành án của bạn. Trường hợp Chấp hành viên xác minh thấy bạn có điều kiện thi hành án mà bạn không tự nguyện thi hành án thì sẽ bị cưỡng chế theo quy định pháp luật.

Từ những thông tin mà bạn cung cấp nêu trên đối chiếu với quy định pháp luật về thi hành án dân sự cho thấy Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Uyên và thành phố Thủ Dầu Một đã thực hiện đúng quy định pháp luật về thi hành án dân sự.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.