Thay đổi quê quán trong giấy khai sinh

Thay đổi quê quán trong giấy khai sinh

Em sinh năm 2001. Mục quê quán trong giấy khai sinh thường được ghi theo quê quán của ba hoặc mẹ, nhưng mục quê quán trong giấy khai sinh của em lại theo nơi sinh. Hiện em muốn thay đổi mục quê quán của em theo quê quán của ba có được không?

Văn phòng luật sư Đồng Đội trả lời bạn như sau:

Trường hợp bạn hỏi, chúng tôi không rõ thông tin về thời điểm đăng ký khai sinh cho bạn, quê quán trong giấy khai sinh của bạn, quê quán và nơi sinh của ba mẹ bạn, do đó, chúng tôi trả lời bạn như sau:

– Trường hợp 01: mục quê quán trong giấy khai sinh của bạn đã được xác định đúng theo quy định pháp luật

Nếu thời điểm đăng ký khai sinh của bạn là trước ngày 01/4/2006 (ngày Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch có hiệu lực): Nghị định số 83/1998/NĐ-CP ngày 10/10/1998 của Chính phủ về đăng ký hộ tịch và Thông tư số 12/1999/TT-BTP ngày 25/06/1999 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 83/1998/NĐ-CP ngày 10/10/1998 của Chính phủ về đăng ký hộ tịch (văn bản có hiệu lực tại thời điểm đăng ký khai sinh) chưa có quy định về việc xác định quê quán trong nội dung khai sinh. Tuy nhiên, tại biểu mẫu giấy khai sinh TP/HT-1999-A.2 được ban hành kèm theo Quyết định số 1203-QĐ/TP-HT, mục “Chú thích” có hướng dẫn về cách ghi mục “Quê quán”: “Ghi theo nơi sinh trưởng của cha đẻ; nếu không rõ cha đẻ là ai, thì ghi theo nơi sinh trưởng của mẹ đẻ; trong trường hợp không xác định được cha, mẹ đẻ, thì để trống”. Nếu quê quán trong giấy khai sinh của bạn được xác định theo nơi sinh của cha đẻ thì việc xác định đó đã đúng với biểu mẫu được ban hành.

Trong trường hợp này, việc thay đổi mục quê quán của bạn (cũng chính là nơi sinh của cha bạn) theo quê quán của cha bạn là không có cơ sở pháp lý, do không thuộc phạm vi thay đổi hộ tịch quy định tại Điều 26 Luật Hộ tịch năm 2014 và không thuộc trường hợp cải chính hộ tịch quy định tại khoản 12 Điều 4 Luật Hộ tịch năm 2014.

– Trường hợp 02: mục quê quán trong giấy khai sinh của bạn được xác định chưa đúng theo quy định của pháp luật

Như đã phân tích ở trên, nếu việc đăng ký khai sinh của bạn được thực hiện trước ngày 01/4/2006 và mục quê quán trong giấy khai sinh của bạn được xác định không theo nơi sinh của cha đẻ của bạn thì có thể xác định là “có sai sót” trong nội dung đăng ký khai sinh. Trường hợp này, bạn có thể thực hiện thủ tục cải chính từ quê quán theo nơi sinh của bạn sang quê quán theo quê quán của cha bạn.

Khoản 12 Điều 4 Luật Hộ tịch năm 2014 quy định: Cải chính hộ tịch là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi những thông tin hộ tịch của cá nhân trong trường hợp có sai sót khi đăng ký hộ tịch”.

Về thẩm quyền, hiện nay bạn đã trên 14 tuổi, do đó, thẩm quyền đăng ký cải chính hộ tịch của bạn do Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 46 Luật Hộ tịch năm 2014, cụ thể như sau:

“ Điều 46. Thẩm quyền đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc

3. Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đã đăng ký hộ tịch trước đây hoặc nơi cư trú của cá nhân có thẩm quyền giải quyết việc thay đổi, cải chính hộ tịch cho công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên cư trú ở trong nước; xác định lại dân tộc.”


Về thủ tục đăng ký cải chính hộ tịch, theo Điều 47 Luật Hộ tịch năm 2014 thì thủ tục đăng ký cải chính hộ tịch được áp dụng theo quy định tại Điều 28 của Luật Hộ tịch.

“Điều 28. Thủ tục đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch

1. Người yêu cầu đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch nộp tờ khai theo mẫu quy định và giấy tờ liên quan cho cơ quan đăng ký hộ tịch.

2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều này, nếu thấy việc thay đổi, cải chính hộ tịch là có cơ sở, phù hợp với quy định của pháp luật dân sự và pháp luật có liên quan, công chức tư pháp – hộ tịch ghi vào Sổ hộ tịch, cùng người yêu cầu đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch ký vào Sổ hộ tịch và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp trích lục cho người yêu cầu.

Trường hợp thay đổi, cải chính hộ tịch liên quan đến Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn thì công chức tư pháp – hộ tịch ghi nội dung thay đổi, cải chính hộ tịch vào Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn.

Trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn được kéo dài thêm không quá 03 ngày làm việc.

3. Trường hợp đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch không phải tại nơi đăng ký hộ tịch trước đây thì Ủy ban nhân dân cấp xã phải thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao trích lục hộ tịch đến Ủy ban nhân dân nơi đăng ký hộ tịch trước đây để ghi vào Sổ hộ tịch.

Trường hợp nơi đăng ký hộ tịch trước đây là Cơ quan đại diện thì Ủy ban nhân dân cấp xã phải thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao trích lục hộ tịch đến Bộ Ngoại giao để chuyển đến Cơ quan đại diện ghi vào Sổ hộ tịch”.

You might also like
 1. chung le says

  xin chào đoàn luật sư Đồng Đội xin cho em hỏi về điều chình giấy tờ cho trùng khớp với giấy khai sinh và hộ chiếu
  chuyện là như thế này
  em tên là lê thị Chung sinh năm 1969 nguyên quán Hà nam Ninh thành phố Nam Định nhưng vì thời thế thay đổi nên tỉnh Hà nam Ninh nay không còn nữa và chia làm Hà Nam và Ninh Bình
  trong hộ chiếu của em thì lại ghi là Nam Định- Hà Nội . Nay em cần phải điều chỉnh lại hộ chiếu cho trùng khớp với giấy khai sinh thì em mới có thể xuất cảnh cùng chồng được
  Xin đoàn luật sư tư vấn và cho ý kiến giúp em ạ
  em chân thành cảm ơn

Leave A Reply

Your email address will not be published.