Xóa đăng ký thế chấp và đăng ký thế chấp mới

Xóa đăng ký thế chấp và đăng ký thế chấp mới

Tôi đi xóa thế chấp và đăng ký thế chấp lại mới, nhưng nhân viên Văn phòng đăng ký đất đai yêu cầu tôi phải nộp hồ sơ xóa thế chấp trước. Khi nào xóa đăng ký thế chấp cũ xong mới được đăng ký thế chấp mới. Vậy trong trường hợp này nhân viên Văn phòng đăng ký đất đai hướng dẫn tôi như vậy có đúng quy định của pháp luật không?

Văn phòng luật sư Đồng Đội trả lời bạn như sau:

Do thông tin bạn hỏi không nêu rõ mối quan hệ giữa hợp đồng thế chấp cũ và hợp đồng thế chấp mới như thế nào nên về vấn đề bạn hỏi, tôi có ý kiến như sau:

Về nguyên tắc, khi có một trong các căn cứ xóa đăng ký giao dịch bảo đảm theo quy định tại Khoản 1 Điều 13 Nghị định số 83/2010/NĐ-CP ngày 23/7/2010 của Chính phủ về đăng ký giao dịch bảo đảm thì người yêu cầu đăng ký thực hiện việc xóa đăng ký theo quy định của pháp luật. Trường hợp các bên muốn đăng ký thế chấp mới (đối với chính tài sản đã được xóa đăng ký) thì người yêu cầu đăng ký thực hiện thủ tục đăng ký thế chấp theo quy định tại Thông tư liên tịch số 20/2011/TTLT-BTP-BTNMT ngày 18/11/2011 của Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.